Oferta dla firm

Kancelarie Radców Prawnych Ługowska, Kulbat-Soja oferują kompleksową i profesjonalną obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

free bootstrap theme
Ze szczególnym uwzględnieniem:

 • usług prawnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa – tworzenie i likwidacja przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej i powstawania podmiotu. Sporządzanie umów, aktów założycielskich spółek, stowarzyszeń i fundacji, tworzenie filii i oddziałów, dokonywanie zmian formy organizacyjnej przedsiębiorstwa – przekształcanie, łączenie i podział przedsiębiorstwa, rozwiązanie przedsiębiorstwa. Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, wniosków
  o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, w tym przygotowywanie propozycji układowych
  i nadzór nad przebiegiem całego postępowania upadłościowego,
 • porad prawnych i pomocy prawnej przy podejmowaniu działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności oraz rejestracji podmiotu,
 • stałego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorcy, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
 • współpracy ze wszystkimi działami przedsiębiorstwa, w szczególności z działami księgowymi
  i handlowymi,
 • wydawania opinii prawnych,
 • przygotowywania projektów umów (umowy handlowe, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie) i innych aktów prawnych,
 • bieżącej obsługi prawnej obejmującej doradztwo dla organów podmiotu, obsługi prawnej posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, tworzenia aktów wewnętrznych (regulaminów), doradztwa w zakresie form
  i zasad zatrudnienia,
 • reprezentacji firm w transakcjach, których przedmiotem jest zbywanie udziałów lub akcji spółek, konwersja wierzytelności, sprzedaż przedsiębiorstw, łączenie i podział spółek,
 • pełnej obsługi prawnej spraw korporacyjnych obejmującej min. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów lub akcji, zmiany w składach organów spółek, powoływanie prokurentów, zmiany umów i statutów spółek, w tym przygotowywanie dokumentów rejestrowych do KRS,
 • obsługi prawnej posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • reprezentowania przedsiębiorcy w postępowaniach przed sądami, organami egzekucyjnymi i organami administracyjnymi, w tym organami podatkowymi,
 • przygotowywania analiz prawnych podmiotów prawnych celem określenia ryzyka prawnego wiążącego się z określoną, planowaną przez przedsiębiorcę transakcją,
 • doradztwa prawnego w zakresie nabywania, zbywania oraz korzystania z nieruchomości wraz z analizą stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwa w zakresie planowania i realizacji inwestycji budowlanych,
 • przygotowywania wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • przygotowywania wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, w tym przygotowywania propozycji układowych,
 • zgłaszania wierzytelności,
 • nadzoru nad przebiegiem całego postępowania upadłościowego – kontrola prawidłowości wpisania wierzytelności na listę wierzytelności oraz prawidłowości listy podziału kwot uzyskanych w ramach postępowania upadłościowego,
 • windykacji należności (odpowiedzialność członków zarządu, skarga paulińska),
 • negocjacji z dłużnikami i pozasądowe rozwiązywanie sporów, zastępstwa przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym we wszystkich sprawach, a także przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi, reprezentacji przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, reprezentacji przedsiębiorcy w postępowaniu egzekucyjnym,


Świadcząc porady prawne i usługi prawne, zapewniamy stały, bezpośredni kontakt z Klientem. Obsługa prawna może być realizowana:

• w siedzibie Kancelarii,

• telefonicznie,

• za pośrednictwem internetu,

• za pośrednictwem faxu,

• w siedzibie przedsiębiorcy,

• w innym miejscu wskazanym przez Klienta

W ramach usług prawnych proponujemy rozliczenie na podstawie zestawienia czasu pracy (rozliczenie godzinowe) lub przy zleceniu stałej / częściowej dostępności radcy prawnego w dniach roboczych i określeniu limitu godzin obsługi prawnej – miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego jest opłatą stałą w ramach umówionego limitu godzin, dlatego przed zawarciem umowy analizowane są potrzeby Klienta, tak by przewidywany czas pracy został dopasowany do tych potrzeb. W przypadku przekroczenia przewidywanego miesięcznego limitu godzin w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, koszt obsługi prawnej obliczany jest na podstawie liczby godzin ponad umówiony limit czasu pracy według stawek za godzinę zegarową, przy założeniu, iż stawki stałych Klientów są niższe, aniżeli Klientów korzystających z usług prawnych jednorazowo.

Oferujemy również szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników firm, których przedmiotem są wszelkie kwestie prawne związane z działalnością przedsiębiorstwa. 

Adres

Ługowska, Kulbat-Soja
Kancelarie Radców Prawnych
ul. Radwańska 4/12, 90-453 Łódź
tel.: (42) 636 31 60
tel.: (42) 636 31 70
kancelaria@radcaprawny.lodz.pl

Kontakt

Radca prawny
Kamila Ługowska
tel.: 502-276-947
kamilalugowska@radcaprawny.lodz.pl

Radca prawny
Agnieszka Kulbat- Soja
tel.: 515-07-09-26
agnieszkasoja@radcaprawny.lodz.pl 

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu radcy prawnego, uczciwości i poufności.

Zapraszamy do współpracy.