Oferta dla klientów indywidualnych

Kancelarie Radców Prawnych Ługowska, Kulbat-Soja zajmują się prowadzeniem spraw Klientów indywidualnych.

bootstrap navbar
Mobirise

Prawo cywilne:

 • pozwy o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego       wykonania umowy
• odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
• odszkodowania i zadośćuczynienia związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia
• odpowiedzialność za długi małżonka
• windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
• skarga pauliańska
• ochrona dóbr osobistych
• mienie zabużańskie
• zwrot wywłaszczonej nieruchomości
• sprzedaż i najem lokali
• waloryzacja polis
• waloryzacja kaucji gwarancyjnych
• uznanie za zmarłego
• stwierdzenie nabycia spadku
• dział spadku
• spis inwentarza
• zachowek
• obalenie testamentu
• umowy dożywocia
• darowizny 

Prawo własności, użytkowania, użytkowania wieczystego
• zniesienie współwłasności
• rozgraniczenie nieruchomości
• stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
• ustanowienie i zniesienie służebności
• sprawy wieczysto-księgowe
• opłata roczna za użytkowanie wieczyste
• opłata adiacencka
• eksmisje 

Mobirise
Mobirise

Prawo ubezpieczeń społecznych
• renty z tytułu niezdolności do pracy
• emerytury
• kapitał początkowy
• praca w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze
• zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy
• renty socjalne
• podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
• składki na ubezpieczenia społeczne
• przywrócenie terminu do opłacenia składek 

Prawo podatkowe
• odpowiedzialność osób trzecich, w tym małżonka, za długi podatnika, płatnika i inkasenta
• podatek dochodowy od osób fizycznych
• podatek od czynności cywilnoprawnych
• podatek od spadków i darowizn
• podatki lokalne 

Mobirise
Mobirise

Prawo pracy
• roszczenia ze stosunku pracy
• wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
• wypadki przy pracy i w drodze do pracy
• mobbing
• dyskryminacja w zatrudnieniu 

Prawo rodzinne i opiekuńcze
• separacje
• rozwody
• stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia małżeństwa
• podział majątku dorobkowego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
• ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej
• ustalenie ojcostwa
• alimenty
• przysposobienie dziecka
• eksmisja małżonka
• ubezwłasnowolnienie 

Mobirise
Mobirise

Prawo konkurencji i konsumentów
• uznanie wzorców umownych za niedozwolone
• umowy deweloperskie
• pozwy o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania umowy konsumenckiej
• upadłość konsumencka 

Prawo bankowe
• realizacja roszczeń Klienta banku wynikających z zawartej umowy i z przepisów prawa
• tajemnica bankowa
• uprawnienia spadkobierców do środków zgromadzonych na rachunku bankowym 

Mobirise
Mobirise

Prawo turystyczne
• spory z organizatorami turystyki ( biurami i agentami turystycznymi)
• zadośćuczynienie za zmarnowany urlop 

Prawo lokalowe
 • najem lokalu mieszkalnego i związanych z tym roszczeń najemcy i wynajmującego
• eksmisje 

Mobirise
Kancelarie Radców Prawnych Ługowska, Kulbat-Soja oferują Klientom indywidualnym usługi prawne polegające na: udzielaniu porad prawnych w formie konsultacji, wydawaniu opinii prawnych, w tym opinii
w przedmiocie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, przygotowywaniu pism, umów i innych aktów prawnych, prowadzeniu negocjacji ugodowych, wreszcie - reprezentowaniu Klientów
w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracyjnymi.
Adres

Ługowska, Kulbat-Soja
Kancelarie Radców Prawnych
ul. Radwańska 4/12, 90-453 Łódź
tel.: (42) 636 31 60
tel.: (42) 636 31 70
kancelaria@radcaprawny.lodz.pl

Kontakt

Radca prawny
Kamila Ługowska
tel.: 502-276-947
kamilalugowska@radcaprawny.lodz.pl

Radca prawny
Agnieszka Kulbat- Soja
tel.: 515-07-09-26
agnieszkasoja@radcaprawny.lodz.pl 

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu radcy prawnego, uczciwości i poufności.

Zapraszamy do współpracy.